Kvalitetno zazimljavanje pčelinjih društava

 

 

Ipak, ako je sušna godina, naročito ako je suša u toku jula, pripreme pčelinjih društava treba započeti ranije, pre 1. avgusta, još u toku jula. Ako je godina kišna, sa značajnim unosom nektara u avgustu, pripreme za zazimljavanje mogu da započnu i znatno posle navedenog roka. 

Po pravilu, iskusni pčelari misle na zazimljavanje pčelinjih društava prilikom vrcanja meda sa poslednje paše, kada se pčelama ostavlja med, ne samo onaj koji se nalazi u plodištu, već i po koji ram sa medom iz medišta. Ti pčelari dobro znaju proverene narodne izreke:

  ''Kako uzimiš pčelinja društva, tako ćeš vrcati med.''

  ''Med na medu radja''.

  ''Bitka za visoke prinose meda u bagremovoj paši bije se u avgustu''.

Sve je veći broj pčelara koji su shvatili da krajem avgusta treba zazimiti jaka društva, sa oko 20.000 pčela. Ukoliko tako i učine, može se dogoditi da, u proleće, društva, ipak, budu slaba. To znači da je jačina pčelinjeg društva bitna za uspešno zazimljvanje pčela, ali da to nije i dovoljan uslov, jer je, za kvalitetno zazimljavanje pčela potrebno ispuniti i niz drugih uslova.

Da bi jedno pčelinje društvo bilo kvalitetno pripremljeno u toku avgusta za uspešno zimovanje, potrebno je da se, istovremeno, ispune i sledeći preduslovi:

   - pčelinje društvo mora biti jako, sa dovoljnim brojem pčela;

   - pčelinje društvo mora imati mladu, kvalitetnu, maticu;

   - saće u plodištu mora biti kvalitetno;

   - količina rezervne hrane i perge u košnici, mora biti kvalitetna i po količini dovoljna;

   - zdavstveno stanje pčela i pčelinjeg legla mora biti zadovoljavajuča;

   - starosna struktura pčela u pčelinjem društvu mora biti zadovoljavajuća;

   - kvalitetna mikroklima u košnici je neophodna. 

Ukoliko su pčelinja društva zazimljena sa oko 20.000 pčela, ali:

   - sa pčelama koje su iscrpljene delovanjem varoe;

   - sa velikim brojem starih pčela, koje će u oktobru ili početkom zime uginuti;

   - sa dosta mladih pčela koje su i posle 15. septembra preradjivale šećerni sirup i na taj način, se znatno iznurile;

   - sa saćem koje je lošeg kvaliteta (crno, staro, izvitopereno) iz kojeg se legu sitne, nekvalitetne pčele;

   - sa nedovoljnom i nekvalitetnom hranom i polenom;

   - i sa nizom drugih mogućih propusta (pčelinja društva izložena uznemiravanju, nedovoljno zažtićena košnica), 

teško je očekivati da će takva pčelinja društva uspešno dočekati proleće. Ukoliko i dočekaju proleće, takva društva se neće razviti za glavnu pašu. 

Da bi se jedno pčelinje društvo kvalitetno zazimilo, neophodno je uraditi odredjene poslove kvalitetno i u pravo vreme. Zbog toga, u ovoj knjizi, detaljno će biti opisani, za svaki mesec, najvažniji poslovi u tom mesecu.

Najvažniji poslovi na pčelinjaku u avgustu su:

   - pregled pčelinjih društava, sa ciljem da se oceni jačina pčelinjeg društva i izvrši kontrola minimalne količine rezervne hrane u pčelinjem društvu, početkom avgusta;

   - staranje o kvalitetnom gnezdu u plodištu u toku avgusta (sredjivanje saća u plodištu, uklanjanje praznih ramova iz plodišta, kontrola eventualne blokade matice u toku avgusta, formiranje kvalitetne medne kape na ramovima u plodištu);

   - rasored nastavaka na početku pripreme za zazimljavanje;

   - stimulativno prihranjivanje pčelinjih društava u toku avgusta;

   - zamena stare matice;

   - ventilacija u košnici;

   - kontrola zdravstvenog stanja pčelinjih društava;

   - kontrola količine rezervne hrane za zazimljavanje;

   - detaljan pregled pčelinjih društava krajem svgusta (kontrol jačine pčelinjih društava i kontrola količine rezervne hrane).

U toku avgusta na pčelinjaku se obavljaju i ostali uobičajeni poslovi (zaštita pčela od toplote, osica, stršljenova, sprečavanje grabeži na pčelinjaku, čuvanje rezervnog saća, održavanje sanitarno - higijenskih uslova na pčelinjaku) koji se, ovoga puta, neće razmatrati.